regulamin

REGULAMIN sklepu Marmurkownia.pl

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Jurkiewicz Magdalenę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jurkiewicz Magdalena Pracownia Marmoryzacji Papieru marmurkownia.pl  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 967 102 49 95, REGON: 368978628.
 2. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep MARMURKOWNIA.PL . tj. zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, Umów Sprzedaży Produktu oraz Umów o Dzieło, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu MARMURKOWNIA.PL, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

II DEFINICJE

 1. KONSUMENT -osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. KLIENT – Usługobiorca który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub Umowę o Dzieło z Wykonawcą.
 3. KONTO – prowadzone dla Klienta przez Serwis. Oznaczone indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 4. SPRZEDAWCA, WYKONAWCA, USŁUGODAWCA – Jurkiewicz Magdalena prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
 5. Jurkiewicz Magdalena Pracownia Marmoryzacji Papieru marmurkownia.pl  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 967 102 49 95, REGON: 368978628.
 6. DNI ROBOCZE- są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. DZIEŁO – wykonana przez Wykonawcę lub Twórcę, na zlecenie Klienta, rzecz ruchoma będą przedmiotem Umowy o Dzieło.
 9. ZALICZKA DO DZIEŁA – część należności za zamówione dzieło wpłacana z góry na poczet zamówionego dzieła.
 10. PRZEDPŁATA DO PRODUKTU – określona suma pieniędzy, stanowiąca część ceny towaru, wpłacana z góry w celu uzyskania gwarancji jego zakupu w określonym terminie.
 11. TOWAR – rzecz lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym MARMURKOWNIA.PL.  Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są przedmioty wykonane własnoręcznie przez Sprzedającego i Twórców.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez siec Internet w formie umowy zawieranej na odległość , pomiędzy składającym zamówienie- zwanym Kupującym, a Sprzedającym.
 13. UMOWA O DZIEŁO – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Wykonawcą lub Twórcą  o wykonanie Dzieła.
 14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 15. TWÓRCA – osoba fizyczna, która stworzyła dzieło w rozumieniu prawa autorskiego.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 17. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 18. VOUCHERY- bon upominkowy.
 19. BONY UPOMINKOWE – dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych towarów w oznaczonym terminie, w kwocie na jaką wystawiony jest dany bon.

III RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:                                                                                                                                a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,                                                                      b) zawieranie Umów o Dzieło,                                                                                                      c) prowadzenie Konta w Sklepie,                                                                                  d) korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies ( tzn. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, w szczególności  pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. 
 5. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. 
 6. Usunięcie plików cookies może powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu Użytkownikowi.

IV WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
  a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. 
  b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę. 
  c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

V WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Kupujący składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane.
 3. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Towarów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które określone są indywidualnie do każdego zamówienia.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 7. Zamówienia można składać:
  a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (koszyka zakupów),
  b) mailowo na adres kontakt@marmurkownia.pl .
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży: 
  a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami. Składając zamówienie, Klient wybiera rodzaj przesyłki lub odbiór osobisty zgodnie z Rozdziałem VII Regulaminu. 
  b) Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Sprzedawcy i Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
  c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 lit. b, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  d) W przypadku konieczności ustalenia dodatkowych parametrów dzieła sklep może skontaktować kupującego z wykonawcą dzieła w celu ustalenia szczegółów zamówionego dzieła.
  e) W przypadku niedostępności elementów potrzebnych do wykonania Dzieła, Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o niemożliwości wykonania Dzieła przy zastosowaniu zamówionych elementów lub w umówionym terminie, nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Wykonawca przedstawi rozwiązania alternatywne lub zaproponuje zmianę terminu wykonania Dzieła. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na inny składnik zaproponowany przez Wykonawcę lub zmianę terminu wykonania Dzieła, może anulować Zamówienie, a wpłacona kwota za zamówienie zostanie natychmiast zwrócona na podany przez Klienta numer konta wraz z danymi.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata przez Klienta ceny oraz kosztów przesyłki. Wpłaty należy dokonać zgodnie z Rozdziałem VII regulaminu.
 10. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna – sprzedaży oraz wystawienia dokumentu sprzedaży.
 11. Sklep realizuje Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele lub w dni ustawowo wolne od pracy, będą traktowane jako złożone w pierwszym kolejnym dniu roboczym.
 12. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

VI SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1.  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
  a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, 
  b) płatność elektroniczna.
 2. W przypadku płatności przelewem wpłaty należ dokonać na konto podane w mailu potwierdzającym zamówienie.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia i rozwiązanie Umowy.
 4. Chwilą wpłaty jest moment uznania przelewu na rachunku Sprzedawcy. 

VII KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY TOWARÓW

 1. Koszty dostawy Towarów są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru.
 2. Zakupione w Sklepie Towary są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innej formy przesyłki lub odbioru podanego w formularzu zakupu na stronie sklepu.
 3. Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania Towaru lub utworzenie Dzieła oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VIII WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 
  a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o  charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera). 
  b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@marmurkownia.pl

IX TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1.   Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży:
  a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny.
  b) Zawiadomienia o niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@marmurkownia.pl
  c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  d) Wykonawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest udzielana pisemnie, na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  e) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  f) Produkty wykonywane przez sklep na zamówienie nie podlegają zwrotom, chyba że towar zawiera błędy powstałe z winy sklepu. W przypadku gdy towar nie jest zgodny z umową – zawiera błędy- klient kontaktuje się ze sklepem drogą elektroniczną na adres kontakt@marmurkownia.pl  gdzie informuje o błędach oraz ustala ze sklepem sposób naprawy błędu. 

X PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne zawiadomienie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego zgłoszenia drogą elektroniczną na adres kontakt@marmurkownia.pl
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy Umów o Dzieło).

XI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem marmurkownia.pl korzystają z ochrony prawa autorskiego na podstawie Ustawy prawo autorskie z dnia 4 lutego 1994 r, (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) i są własnością Magdalena Jurkiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jurkiewicz Magdalena Pracownia Marmoryzacji Papieru marmurkownia.pl  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 967 102 49 95, REGON: 368978628.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony marmurkownia.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługodawca nie zrzeka się, ani nie przenosi na Klienta praw autorskich po wykonaniu Dzieła. Naruszenie prawa autorskiego przysługującego Wykonawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XII DANE OSOBOWE

 1. Ochrona danych realizowana jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora. 
  Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane zostały umowy powierzenia. Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, a podczas transmisji dane podlegają szyfrowaniu.
 2. Administratorem danych osobowych będzie Jurkiewicz Magdalena  prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jurkiewicz Magdalena Pracownia Marmoryzacji Papieru marmurkownia.pl  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 967 102 49 95, REGON: 368978628.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:- w zakresie i celu niezbędnym do skorzystania z oferty Sklepu i ewentualnego zawarcia umowy na dostarczenie produktów i usług;- w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą, przy czym wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem;- w zakresie i celu wynikającym z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591);- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji zakupu internetowego, do czasu ich ustawowego wygaśnięcia.
 4. Podanie danych osobowych przez i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z Usług Elektronicznych lub złożenia Zamówienia. 

XIII LEGALNOŚĆ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE SPRZEDAŻY

 1. Sprzedający oferując Towary do sprzedaży potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży.
 2. Administrator nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży.
 3. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

XIV PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem ( nie dotyczy to Towarów).
 2. Serwis lub poszczególne jego elementy, teksty ( w tym regulamin),  elementy graficzne podlegają ochronnie przez polskie prawo w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Kopiowanie i przekazywanie  bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.

XV ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży lub Umów o Dzieło między Sklepem, a Konsumentami mogą być rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 4. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny po zakończeniu procesu reklamacyjnego oraz w sytuacji gdy Sprzedawca i Kupujący wyrażą na to swoją zgodę.

 

___________________________________________________

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez marmurkownia.pl
 2. Właścicielem i administatorem strony marmurkownia.pl jest Jurkiewicz Magdalena (jak wyżej).
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

I Polityka prywatności:

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Strona marmurkownia.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. Na stronie marmurkownia.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

II. Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Jurkiewicz Magdalena [patrz: postanowienia ogólne powyżej]
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
 3. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych [art. 16 – 21 RODO]:
  prawo dostępu do danych osobowych,
  prawo do sprostowania danych osobowych,
  prawo do usunięcia danych osobowych,
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  prawo do przenoszenia danych,
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  MailChimp – The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są dane, w przypadku zapisu do newslettera,
  Biuro księgowe B.U.H.”PRIVAT” Elżbieta Bukolt, Ul. Ujejskiego 52 A, 85-168 Bydgoszcz, NIP 953-02-30-847 – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem danych, w przypadku wystawiana faktury,
  Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu – w celu przetwarzania płatności, w przypadku zakupu w sklepie.
  Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 6. Cele i czynności przetwarzania:
a) Konto użytkownika.

Zakładając konto użytkownika i dokonując zakupów, należy podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika można podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możliwe jest posiadanie konta, bez podawania tych danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie należy te dane wprowadzić ręcznie.

Dane wprowadzone w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma na celu ułatwienie składania zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez H88 S.A.

Dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo istnieje konto użytkownika. Po usunięciu konta, dane zostaną usunięte automatycznie, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. Konto można usunąć w każdej chwili.

W każdej chwili można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta można zmodyfikować lub usunąć dane, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

b) Zamówienia.

Składając zamówienie, należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez H88 S.A.

Zamówienia są widoczne w ramach historii zamówień danego konta, po zalogowaniu.

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są przez nas ręcznie i przekazywane do biura rachunkowego Biuro księgowe B.U.H.”PRIVAT”.

Zamówienia są również rejestrowane w wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Zamówienia są rejestrowane w systemie płatności administrowanym przez PayPal.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Przechowywane będą też faktury z danymi osobowymi Kupującego, przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Po realizacji zamówienia nie ma możliwości zmiany danych o zamówieniu. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie ma możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

c) Newsletter.

Żeby zapisać się do newslettera, należy podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego MailChimp i przechowywane na serwerze zapewnianym przez H88 S.A.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że nastąpi rezygnacja z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

W każdej chwili można zmienić swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, lub zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

d) Reklamacje i odstąpienie od umowy.

Składając reklamację lub odstępując od umowy, przekazane nam są dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie można też sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można jedynie sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych i domagać się usunięcia danych z naszej bazy.

e) Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazywany nam jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można dobrowolnie zawrzeć inne dane osobowe.

W tym przypadku, dane są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Istnieje możliwość domagania się przedstawienia historii prowadzonej z nami korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

III. Polityka plików cookies:

 1. Strona marmurkownia.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są jedynie do korzystania ze strony. Zawierają nazwę strony internetowej, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Właściciel tej strony zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies i ma do nich dostęp.
 4. Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim do rozpoznawania jego urządzenia i wyświetlania strony z godnie z jego preferencjami;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu strony do panujących trendów i do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na kolejnych podstronach marmurkownia.pl.
 5. Strona marmurkownia.pl stosuje pliki cookies sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies albo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Standardowo, większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies.
 7. Właściciel strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika, w tym niezezwolenie na pliki cookies, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.
 8. Pliki cookies, o których mowa (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione partnerom i współpracującym ze stroną marmurkownia.pl reklamodawcom.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej twórców.
 10. Pliki cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.
  • Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies można zadecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie
  • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by tworzyć reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
  • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN, Pinterest.
 11. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji.
  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT